Daň z nemovitých věcí

Koupili jste nebo naopak prodali v uplynulém roce nemovitost? Pak je tento článek určený právě Vám.

Nyní je totiž nejvyšší čas podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Pro koho tato povinnost platí? Pro každého, kdo v roce 2022 nabyl do vlastnictví nemovitost. Může se jednat jak o pozemek, stavbu, tak i jednotku. Daňové přiznání tak podává ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1.1.2023.

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je 31.1.2023.

Tato povinnost se tedy netýká těch, u nichž nastaly účinky vkladu ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva až v roce 2023. Pro takové případy platí lhůta pro podání daňového přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí. Tzn. u vkladu zapsaného v lednu (s účinky vkladu zpětně do 31.12.2022)  je lhůta podání do 30.4.2022.

Za nemovitost v SJM nebo podílovém spoluvlastnictví může podat daňové přiznání pouze jeden z manželů nebo spoluvlastníků a ten také uhradí příslušnou daň za celou nemovitost. Dílčí daňové přiznání jsou povinni podat ti, kdo v r. 2022 nemovitost prodali, ale v daném kraji (působnost krajského finančního úřadu) jim ještě nějaká nemovitost zbyla. Ti prodávající, kteří v r. 2022 prodali a už v daném kraji žádnou nemovitost nevlastní, jsou také povinni tuto skutečnost oznámit příslušnému finančnímu úřadu.

Jak na podání daňového přiznání?

Daňové přiznání se podává u finančního úřadu, pod který spadá nemovitost, nikoliv tam, kde má poplatník bydliště.

Formulář daňového přiznání je možno stáhnout na webu finanční správy nebo vyplnit interaktivně s možností odeslat přímo prostřednictvím datové schránky.

Pro podání daňového přiznání Finanční správa také aktuálně doporučuje využít Online finanční úřad, pomocí kterého je možné podat daňové přiznání elektronicky a nově využít službu Ověření na katastr nemovitostí. Jejím prostřednictvím lze ověřit, zda údaje uvedené v daňovém přiznání odpovídají údajům v katastru nemovitostí.

Poplatník, který má aktivní datovou schránku, nemá povinnost podat daňové přiznání jejím prostřednictvím, vyjma poplatníka, který má datovou schránu zřízenou ze zákona, např. s.r.o..

Penále za opožděné podání daňového přiznání běží od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty (letos lze bez sankce podat ještě 7.2.) a činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, maximálně však 5 % vyměřené daně, přičemž max. může činit 300.000 Kč. Pokuta se promíjí, pokud nepřekročí 1.000 Kč.

Kdy a jak zaplatím daň?

Daň je splatná ke 31.5.2023.

Pokud je daň vyšší než 5.000 Kč, je možné ji rozložit do dvou stejných splátek, první se hradí do 31.5., druhá do 30.11. (s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb, kde je splatnost 31.8. a 30.11.). Nehradí se daň nižší než 30 Kč, s výjimkou daně za spoluvlastnický podíl na nemovitosti. Ta se hradí v minimální výši 50 Kč (i kdyby při výpočtu vycházela nižší). 

Den úhrady je ten, kdy dostane příslušný finanční úřad peníze na účet. Není-li uhrazeno do pátého dne po dni splatnosti (tzn. nejpozději 4.6. nebo 4.12.) nabíhá poplatníkovi od prvního dne zpoždění úrok z prodlení, který odpovídá výši dvoutýdenní repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů. Nepřesáhne-li 200 Kč, úrok z prodlení se promíjí.

Platební údaje Finanční správa zasílá složenku s údaji na adresu poplatníka (při úhradě se pak hradí České poště a.s. poplatek) nebo do datové schránky, má-li ji poplatník zřízenou.

Poplatník, který nemá datovou schránku, může požádat o zaslání informací o platbě e-mailem. Žádost musí doručit do 15.3.2023 na příslušný finanční úřad. Bližší informace jsou k dispozici na webu Finanční správy.

Placení je možné i prostřednictvím SIPO, více opět na webu Finanční správy.

Mohlo by se vám také líbit...

Populární příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *